Ciutat Educadora

Des de 2016, Sant Joan d’Alacant forma part de les més de 450 ciutats educadores existents en el món. L’any 1990 es va celebrar a Barcelona l’I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va culminar amb la Carta inicial dels principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat. La Carta incideix en la importància que té l’educació en el desenvolupament dels habitants de la ciutat. El seu contingut s’ha anat modificant al llarg de diversos congressos, però sempre sota fonaments de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948); del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966); de la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989); de la Declaració Mundial sobre Educació per a Tots (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001).

El preàmbul de la Carta remarca que la ciutat educadora ha de tindre personalitat pròpia dins del país en el qual s’integra, una identitat interdependent del territori al qual pertany. Per tant, la ciutat educadora es relaciona amb el seu entorn, i ha de desenvolupar-se paral·lelament a les seues tradicions, atenent especialment la formació, promoció i desenvolupament de tots els seus habitants. És per això que en la nostra web, es representa tot el patrimoni cultural, material i immaterial que caracteritza a aquest municipi.

La Carta s’articula mitjançant diferents capítols, molts dels quals, es vinculen íntimament amb aspectes relacionats amb la preservació del paisatge natural, social i cultural. En ells es posa de manifest la importància que la Carta de Ciutats Educadores atorga a les polítiques d’educació i sensibilització dels recursos culturals, turístics, mediambientals i de planificació territorial, supeditats als valors del paisatge.

Com a estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores, en 1994 es va fundar l‘Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) de la qual Sant Joan d’Alacant és membre actiu.

A Sant Joan d’Alacant treballem intensament per a donar compliment als mandats inherents al reconeixement de Ciutat Educadora, buscant els elements de la nostra pròpia i complexa identitat, amb la finalitat de preservar-la i valorar-la, fent compatible les noves formes de vida amb els nostres costums i els nostres orígens, treballant a oferir una imatge atractiva del nostre entorn natural, cultural i social.

Actualment, l’impressionant llegat patrimonial atresorat al llarg de la nostra història, estretament vinculat al desenvolupament de l’Horta d’Alacant, travessa serioses dificultats a conseqüència de la reculada de l’activitat agrària, juntament amb les elevades despeses de manteniment que requereix la conservació dels nostres béns. Preservar aquesta valuosa herència ens obliga a implementar polítiques que permeten la diversificació del nostre teixit productiu, mitjançant activitats econòmiques compatibles amb els valors del nostre territori. Aquest repte ha d’anar acompanyat necessàriament de polítiques educatives i divulgatives, que ens ajuden a conscienciar al nostre poble del valor que té el seu propi paisatge, material i immaterial, de manera que l’educació es convertisca en un dels pilars bàsics per a la preservació dels nostres senyals d’identitat.

La present pàgina web de Turisme Sant Joan és un dels instruments desenvolupats pel consistori per a posar en valor els recursos patrimonials del municipi, dirigint-nos tant als nostres potencials visitants, com als nostres propis residents. Amb això, no sols s’estimula un incipient sector turístic, que permeta la generació de recursos amb els quals atendre el nostre patrimoni, també s’atén els requeriments divulgatius que estableix la Carta de Ciutats Educadores, en posar a la disposició de la ciutadania un compendi atractiu i dinàmic dels principals valors idiosincràtics de Sant Joan d’Alacant.

Igualment s’està realitzant en esforç important perquè el creixement de la nostra ciutat estiga presidit per l’harmonia entre les noves necessitats i la perpetuació dels símbols que constitueixen els referents del nostre passat, perquè l’ordenació de l’espai físic urbà atenga les necessitats d’accessibilitat, trobada, relació, joc, esplai i un major acostament a la naturalesa. En aqueix sentit el nostre consistori està desenvolupant gradualment els instruments de planejament urbanístic que permeten reconéixer i conservar les nostres construccions singulars i els nostres camins tradicionals. La política urbanística del nostre municipi també atén la conservació i construcció de parcs i jardins equitativament distribuïts pel nostre nucli urbà, propiciant llocs de trobada i benestar per als nostres veïns.

A poc a poc, s’està adequant la nostra ciutat a les diversitats funcionals de visitants i residents, executant programes que atenguen les diferents casuístiques de les persones amb discapacitat, com el projecte Ens Movem   de la Regidoria de Joventut i a través de les   pentitats privades assentades en el nostre municipi com APSALucas KochADF Sant JoanAPCA.

També es treballa des del govern local a dotar a la ciutat d’espais, equipaments i serveis públics adequats al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els nostres habitants, amb especial atenció a la infància, la joventut i els nostres majors. Disposem per a aquests fins de la Casa de la Cultura   i del Centre Cultural, seu de la Biblioteca  i Arxiu Municipal,   el Poliesportiu Municipal i del Centre Municipal de Majors Salvador Gosálbez Alberola, per citar alguns.

Un altre dels imperatius de la ciutat educadora implica fomentar la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i corresponsable, facilitant la informació necessària i promovent la transversalitat, orientacions i activitats de formació en valors ètics i cívics. El nostre municipi compta amb més de quaranta associacions relacionades amb l’educació, la salut, l’esport, la tercera edat, la joventut, l’art, la literatura, el patrimoni cultural, la religió, la música, les festes, la defensa dels consumidors, el comerç, la dansa i un llarg etc. Totes aquestes entitats donen constància de l’intens protagonisme de la nostra societat civil en els assumptes de la ciutat, i en els diferents programes de participació pública desenvolupats pel consistori.

Sant Joan d’Alacant promou activament l’educació per a la salut. Al llarg de l’any, el nostre ajuntament realitza nombroses activitats divulgatives fomentant els hàbits de vida saludables i la prevenció, eines fonamentals per a conservar la salut. A més la nostra ciutat acull l’Hospital Universitari i el Campus de Ciència de la Salut de la Universitat Miguel Hernández.

Tot aquest esforç es realitza per a garantir la qualitat de vida dels nostres habitants, mitjançant l’equilibri amb l’entorn natural i cultural, el dret a un medi ambient saludable, el dret a l’habitatge, al treball, a l’esplai i al transport públic, entre altres, de manera que l’educació es convertisca en el pilar fonamental que promoga el respecte amb el nostre mig, la convivència entre els nostres ciutadans diversos i el progrés del nostre poble.